VETERAN YO

Pou plis enfomasyon, tanpri kontakte:

Michael Scholl
Veterans Affairs Coordinator
(718)-286-2640
[email protected]

Preske 59,000 veteran ak fanmi yo rele Queens kay, plis pase nenpot lot borough. E pa gen okenn kominote andedan Borough la Queens te sakrifye plis pou dwa ak libete ki se fondasyon fason nou genyen nan lavi nou pase gason yo ak fi ki tounen inifom nasyon nou an. Se poutet sa, li esansyel ke benefis ak sevis ki gen dwa a veteran lokal nou yo ak fanmi yo disponib dwat nan Ren 

Veteran yo, ak fanmi moun ki te sevi yo, gen akse a asistans nan men Biwo Prezidan Queens Borough la senk jou pa semen. Prezidan Borough lan travay tou nan kolaborasyon avek Depatman Sevis Veteran Veteran yo pou pi byen bay akse pou ede ak benefis pou veteran lokalman. Anplis de sa, veteran yo ka jwenn akse nan Depatman Sevis Veteran Veteran direkteman kom Biwo Satelit Ren pou DVS NYC a sitiye nan Ren borough Hall.

Asistans ak administrasyon federal yo reklame, rekipere oswa ranplasman dokiman egzeyat ak one ki gen rapo ak sevis, enfomasyon sou avantaj finansye, lojman, ak avantaj edikasyon, pami sevis ki disponib pou veteran yo ak manm fanmi yo nan Ren Borough Hall.

Biwo Sevis Veteran la pou Kontakte Sevis Veteran yo se Tanya Thomas, ki moun ki ka rive nan (646) 499-0098 oswa [email protected]